• صفحه اصلی
  • خلاصة کتاب ارزيابي تأثيرات اجتماعي پروژه هاي توسعه تجربياتي از هند و ديگر کشورهاي آسيايي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401013036665 بازدید : 2951 صفحه: 157 - 199

نوع مقاله: پژوهشی