مدير مسئول

مصطفی سمیعی نسب استادیار
msamieenasab@gmail.com دکترا

سردبیر

هادی برغمدی استادیار
barghamadi.h@gmail.com دکترا
علوم تحقیقات تهران مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
09124371804

هیئت تحریریه

سلیمان پاک سرشت دانشیار
s.pakseresht@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه بوعلی سینا
09120196238
هادی برغمدی استادیار
barghamadi.h@gmail.com دکترا
علوم تحقیقات تهران مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
09124371804
غلامرضا اسکندریان استادیار
eskandaryan@gmail.com دکترا
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
09125476751
محمد جواد چیت ساز استادیار
j.chitsaz@gmail.com دکترا
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
09122086421
ایرج فیضی استادیار
iraj_faizi@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
09121485189
ایرج قاسمی استاد
i_ghasemi@yahoo.com دکترا
09123334025
فردین علیخواه استادیار
faralikhah@gmail.com دکترا
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
09122260147