فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 مریم  ایثاری maryamisary@gmail.com دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
2 اسماعیل جهانی دولت آباد sml_jahani@yahoo.com دانشیار جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
3 جواد  مداحی gmaddahi@yahoo.com پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
4 زهرا  خستو Zahra_khasto@yahoo.com دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه مازندارن دانش آموخته دکترا
5 فروزنده جعفرزاده‌پور Fjafarzadehpour77@gmail.com دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا