ایرج فیضی استادیار
iraj_faizi@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
09121485189