فردین علیخواه استادیار
faralikhah@gmail.com دکترا
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
09122260147