فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 مریم  ایثاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
2 اسماعیل جهانی دولت آباد دانشیار جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
3 جواد  مداحی استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
4 زهرا  خستو دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه مازندارن دانش آموخته دکترا
5 فروزنده جعفرزاده‌پور دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا