• صفحه اصلی
  • چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062127268 بازدید : 2374 صفحه: 91 - 114

نوع مقاله: پژوهشی