• صفحه اصلی
  • ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پیاده راه در بلوار امام زاده حسن کرج

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080532005 بازدید : 2633 صفحه: 11 - 45

نوع مقاله: پژوهشی