• صفحه اصلی
  • ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پارکینگ¬های عمومی (مطالعۀ موردی: احداث پارکینگ عمومی در ناحیه 5 منطقه 14 شهرداری تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080532006 بازدید : 3951 صفحه: 47 - 76

نوع مقاله: پژوهشی