• صفحه اصلی
  • ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401012936654 بازدید : 3684 صفحه: 67 - 101

نوع مقاله: پژوهشی