• فهرست مقالات زهرا  خستو (خبرنگار)

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعاملات دوسويه ارزيابي تأثيرات اجتماعي و محيط زيستي گامي در جهت توسعه پايدار (گفتگو با «دکتر اسماعيل صالحي»)
    زهرا  خستو (خبرنگار)
    دکتر اسماعيل صالحي، دانش آموخته شهرسازي از دانشگاه تهران، مطالعات و پژوهش هاي بسياري در حوزه مديريت شهري و همچنين تاب آوري محيط زيست در کارنامة علمي خود دارد. وي عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکدة محيط زيست از سال 1389 تا 1400 و مسئول کميتة تدوين برنامة راهبردي پنج ساله د چکیده کامل
    دکتر اسماعيل صالحي، دانش آموخته شهرسازي از دانشگاه تهران، مطالعات و پژوهش هاي بسياري در حوزه مديريت شهري و همچنين تاب آوري محيط زيست در کارنامة علمي خود دارد. وي عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکدة محيط زيست از سال 1389 تا 1400 و مسئول کميتة تدوين برنامة راهبردي پنج ساله دانشکدة محيط زيست در سال 1389 بوده است. از اين رو گفت وگوي پيش رو با دکتر صالحي با محور تعامل سازنده ميان ارزيابي تأثيرات محيط زيستي و اجتماعي انجام شده است. در اين رابطه دکتر صالحي، يکي از مسائل تحقيقات محيط زيستي در ايران را ضعف توان اجرايي متوليان محيط زيست مي داند؛ در حالي که با جدي گرفتن برنامه هاي آمايش سرزميني ايران مي توان قدرت اجرايي متوليان محيط زيست را در حفاظت و نگهداري از منابع طبيعي توسعه داد. به علاوه او بر اين امر اشاره مي کند که جهت تقويت تعاملات دوسويه ارزيابي تأثيرات اجتماعي و محيط زيستي، نگاه سيستمي مي تواند به اثربخشي و کارآيي اقدامات توسعه اي در ايران ياري رساند.   پرونده مقاله