• صفحه اصلی
  • تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062127269 بازدید : 4604 صفحه: 115 - 137

نوع مقاله: پژوهشی