• فهرست مقالات رحمان جهانی دولت‌آباد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پیاده راه در بلوار امام زاده حسن کرج
    اسماعیل جهانی دولت‌آباد رحمان جهانی دولت‌آباد
    مطالعۀ حاضر با هدفِ ارزیابی تأثیراتِ ناشی از احداث پیاده¬راه در محدودۀ بلوار امام¬زاده حسن(ع) کرج به مرحلۀ اجرا درآمده است. این پیاده¬راه به طول حدوداً سیصد متر در حد فاصل آستان مقدس امام¬زاده حسن تا میدان قدس در دستورکار شهرداری کرج قرار گرفته است. مدلِ نظری پژوهش بر م چکیده کامل
    مطالعۀ حاضر با هدفِ ارزیابی تأثیراتِ ناشی از احداث پیاده¬راه در محدودۀ بلوار امام¬زاده حسن(ع) کرج به مرحلۀ اجرا درآمده است. این پیاده¬راه به طول حدوداً سیصد متر در حد فاصل آستان مقدس امام¬زاده حسن تا میدان قدس در دستورکار شهرداری کرج قرار گرفته است. مدلِ نظری پژوهش بر مفهوم «پیاده¬راه به مثابۀ فضای عمومی شهری» استوار بوده، برای ارزیابی پیامدهای ناشی از اقدام از روش¬های مختلف کمی و کیفی اعم از انجام پیمایش در حوزۀ مداخلۀ پروژه، مصاحبه با گروه¬های مختلف ذی¬نفع، بهره¬گیری از آرای کارشناسانِ حوزه¬های مختلف و نیز مشاهدات میدانی استفاده شده است. ارزیابی پیامدها در قالب دو سناریو، شاملِ سناریوی انفعالی (تداوم وضع موجود) و سناریوی حداقلی (تعدیل وضع موجود) صورت گرفته و در ارزیابی هر کدام از سناریوها، پیامدهای اقدام در سه حوزه شامل بافت ترافیکی، اجتماعی و نهادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که محدودۀ مورد بررسی در وضعیت فعلی با مسائل ترافیکی، اجتماعی و نهادیِ عدیده¬ای دست به گریبان است که در صورت تحقق سناریوی اول و تداوم این وضع در هر سه حوزۀ یادشده، شاهد غلبۀ کامل تأثیرات منفی، اعم از مسائل ترافیکی، مخالفت¬ها و نارضایتی اهالی و افزایش آسیب¬های اجتماعی محدوده، بر تأثیرات مثبت خواهیم بود. در صورت تحقق سناریوی اول (اتخاذ رویکرد انفعالی) در هیچ کدام از حوزه¬های سه¬گانۀ ترافیکی، نهادی و اجتماعی، وضعیت مطلوبی برای محدودۀ مورد بررسی پیش¬بینی نمی¬شود. به عبارت بهتر، محدودۀ مورد نظر در وضعیت فعلی با چالش¬هایی مواجه است که لزوم ایجاد تغییر در این محدوده را ضروری می-نماید. این در حالی است که نتایج نشان می¬دهد اجرای هرگونه اقدام حداکثری در محدودۀ مورد بررسی نیز به دلیل نبودِ بسترهای قانونی، عملیاتی و مالی دور از انتظار است. بنابراین طرح پیشنهادیِ اتاف، اتخاذ رویکرد حداقلی در اجرای پروژه پیاده¬راه¬سازی را به عنوان گزینۀ مطلوب معرفی می¬کند. این طرح بر این ایده استوار است که در صورت تصویب و تصمیم مدیران شهری مبنی بر اجرایی شدن پروژۀ پیاده¬راه¬سازی، این پروژه در دو فاز مستقل اما با اهداف مشترک، طراحی و اجرا گردد. در فاز اول، مجموعه¬ای از اقداماتِ اصلاحیِ قبل از مرحلۀ اجرا مدنظر قرار می¬گیرد و در فاز دوم، بررسی¬ها و مطالعات کارشناسی و تخصصی در دستورکار قرار می¬گیرد. در همین قالب، گروه اتاف تلاش کرده است تا راهکارهایی را در جهت اجرای بهترِ هر کدام از فازهای یادشده ارائه نماید. جزييات مقاله